MACHINE LINK MONITORING

PLANT MONITORING IN THE WORLD OF INDUSTRY 4.0

เพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานของธุรกิจคุณง่ายยิ่งขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุดกระบวนการ อัพเดทเรียลไทม์ รู้ผลทุกขั้นตอน 

Manufacturing Scheduling
      – Visual production scheduler produces real-world forecasts.
Production Reporting
      – Eliminate manual data collection, transcription.
Machine Status Reporting
      – Real-Time machine status display
Downtime Tracking
      – Collect, analyze, eliminate causes for downtime.
Quality Reporting
      – Collect, analyze, eliminate causes for rejects.
OEE Monitoring
      – Track machine status, analyze, and improve production efficiency.

ประโยชน์ของ Machine Link

Machine Link มุ่งเน้นไปที่การทำงานแบบมีประสิทธิภาพแทนการทำงานที่ซับซ้อนและยุ่งยาก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต และกระบวนการทำงาน

“SAVE TIME & SAVE MONEY”